МЕТОДОЛОГИЈА ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И ПОДГОТВУВАЊЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУЛИКА МАКЕДОНИЈА

22.08.2017 14:52:10


МЕТОДОЛОГИЈА >>>