ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на приватни претпријатија за сертификација на системи за квалитет според ISO стандарди

01.03.2018 10:36:57


ЈАВЕН ПОВИК >>>
БАРАЊЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ПРИВАТНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА СЕРТИФИКАЦИЈА НА СИСТЕМИ ЗА КВАЛИТЕТ СПОРЕД ISO СТАНДАРДИ >>>
ИЗЈАВА ОД БАРАТЕЛОТ ЗА ДОДЕЛЕНА ДРЖАВНА ПОМОШ >>>