ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ ВО ВРСКА СО ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УСЛУГА ЗА КУПУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ПОВЛАСТЕНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ШТО КОР

19.09.2019 19:11:13


ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ >>>