Прашања и одговори за Тендерската докумантација за доделување на премии по пат на аукции за фотонапонски електроцентрали изградени на земјиште кое не е во сопственост на Република Северна Македонија и

25.09.2019 14:38:24


Прашања и одговори >>>