Прашања и одговори за Тендерската докумантација за доделување на премии по пат на аукции за фотонапонски електроцентрали изградени на земјиште кое не е во сопственост на Република Северна Македонија и

04.10.2019 14:28:30


Прашања и одговори >>>