Посебни советници

1. Посебениот советник за инвестиции го советува министерот и дава стручни насоки од областа на инвестиции, ги координира активностите при спроведувањето на политиките и помага со својата стручност при дефинирање на основните правци на инвестиционата политика, врши најсложени задачи кои бараат посебна самостојност и стручност по однос на инвестиционите активности, иницира и предлага ставови по начелни прашања при спроведување на инвестиционата политика од надлежност на Министерството за економија, ја организира соработката од овие области со други институции и ги координира активностите при донесување на законската регулатива од областа на инвестиционата политика во надлежност на министерството.  

Диелза Мехмети, посебен советник за инвестиции

тел. +389 2 3085 487

e-mail:  mehmetid@economy.gov.mk

Бруто плата .....................54.989,00 денари 

Нето плата .......................36,8630.00 денари