Проект: Зајакнување на административните капацитети за имплементација на законската рамка за стечај и доброволна ликвидација на трговските друштва

 

За Проектот „Зајакнување на административните капацитети за имплементација на законската рамка за стечај и доброволна ликвидација на трговските друштва„

Реализирани четири советувања за законските решенија на ликвидацијата 

Советување на тема  „Услови за отворање на стечајната постапка - нормативни аспекти и судска пракса“

Советување на тема „Правни последици од отворање на стечајна постапка – стечајна администрација - нормативни аспекти и судска пракса“  

Советување на тема „Управување со стечајната постапка - нормативни аспекти и судска практика“

Советување на тема „Видови доверители и нивните права  во стечајната постапка - нормативни аспекти и судска практика” 

„Бришење на неактивните субјекти по службена должност – проблеми во практика“ 

Советување на тема „ Професија стечаен управник  - нормативни аспекти и судска пракса“ 

„Пренос на имотот кој е во сопственост на правните субјекти во услови на ликвидација и бришење по службена должност – проблеми во практика “ 

Советување на тема „Побивање на должниковите правни дејства – нормативни аспекти и судска пракса„