Регистер на издадени лиценци за вршење на угостителска дејност кабаре, ноќен бар, дискоклуб и дискоклуб на отворен простор

14.11.2016 12:49:57


РЕГИСТАР >>>