С о о п ш т е н и е за полагање на практичниот дел од стручениот испит за вршење на работите во постапката за идентификација и за идентификација и оцена на техничката состојба на возило

25.01.2017 11:15:16


Соопштение >>>