ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на приватни претпријатија за тренинг на HACCP тим за воведување, одржување и модификација на HACCP систем

15.03.2017 10:46:15


ЈАВЕН ПОВИК >>>
БАРАЊЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ПРИВАТНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ТРЕНИНГ НА HACCP ТИМ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И МОДИФИКАЦИЈА НА HACCP СИСТЕМ
ИЗЈАВА ОД БАРАТЕЛОТ ЗА ДОДЕЛЕНА ДРЖАВНА ПОМОШ