П Р А В И Л Н И К ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ЧИЕ ВРШЕЊЕ НЕ Е ПОТРЕБНО СООДВЕТНО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ СООДВЕТНО СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ

16.11.2017 21:05:48


ПРАВИЛНИК >>>