Правилник за критериумите што треба да ги исполнуваат возилата за да добијат статус на возила со музејска вредност (ОЛДТАЈМЕРИ) и постапката за утврдување на исполнетоста на тие критериуми („Службен в

17.11.2017 19:22:25


ПРАВИЛНИК >>>