ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ПРИЈАВАТА ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА МИНИМАЛНО ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ТРГОВИЈА И ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА ВО ПРОДАЖЕН ИЛИ ДРУГ Д

23.11.2017 10:08:51


ПРАВИЛНИК >>>