ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА НАБАВКА И ПРОДАЖБА НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ ВО ТРГОВИЈАТА НА ГОЛЕМО И МАЛО

23.11.2017 10:10:45


ПРАВИЛНИК >>>