ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА УНИВЕРЗАЛЕН СНАБДУВАЧ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

19.09.2018 11:30:17

 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/concession-announcementsЈАВЕН ПОВИК >>>