Известување за јавна расправа за Нацрт Правилникот за контрола на квалитетот на електричната енергија, Нацрт Правилник за технички нормативи за заштита на нисконапонските мрежи и припаѓачките ...

08.10.2018 11:50:54

 

Министерството за економија, Сектор за енергетика организира тематска јавна расправа во врска со одредбите од  Нацрт Правилникот за контрола на квалитетот на електричната енергија, Нацрт Правилникот за технички нормативи за заштита на нисконапонските мрежи и припаѓачките трансформаторски станици, како и Нацрт Правилникот за изградба на надземни водови со номинален напон од 1 кВ до 400 кВ, која ќе се одржи на 16.10.2018 година (вторник) со почеток во 10.00 часот во просториите на Стопанска комора на Република Македонија. Нацрт текстот на трите правилници е  објавен на web страната на Министерството за економија www.economy.gov.mk, каде  истиот можете да го преземете.Покана за јавна расправа >>>
Правилник за контрола на квалитетот на електричната енергија >>>
Предлог правилник за технички нормативи за заштита во нисконапонските мрежи и припаѓачките трансформаторски станици >>>
Правилник за изградба на надземни електроенергетски водови со номинален напон од 1 kv до 400 kv >>>