ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНA СУРОВИНA– ГЛИНА НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ПРОГУН”, ОПШТИНА НЕГОТИНО 8/2018

16.11.2018 11:17:16


ЈАВЕН ПОВИК >>>