ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНA СУРОВИНA– ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ “КЛИМЕШТАНИ” С.КЛИМЕШТАНИ, ОПШТИНА ДЕБАРЦА И ОПШТИНА СТРУГА 9/2018

28.12.2018 10:19:04


ЈАВЕН ПОВИК >>>