Правилници од областа на електрична енергија

05.02.2019 14:27:24

 Правилниците од областа на електрична енергија 

 -ПРАВИЛНИК ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА

 -ПРАВИЛНИК ЗА ИЗГРАДБА НА НАДЗЕМНИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОДОВИ СО НОМИНАЛЕН НАПОН ОД 1 kV ДО 400 kV

-ПРАВИЛНИК ЗА ЗАШТИТА ВО НИСКОНАПОНСКИТЕ МРЕЖИ И ПРИПАЃАЧКИТЕ ТРАНСФОРМАТОРСКИ СТАНИЦИ 

 се објавени во “Службен весник на Република Македонија” бр. 25 од 01.02.2019 година и истите влегуваат во сила осмиот ден од денот на објавувањето во” Службен весник на РМ”.