СТРАТЕГИЈА ЗА ИНФОРМИРАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА ВО ПРОЦЕСОТ НА ПРИСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА 2009-2011

08.02.2019 12:26:12


СТРАТЕГИЈА ЗА ИНФОРМИРАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈА >>>