Известување за отпочнување на постапка за спроведување на стратегиска оцена на влијанието врз животната средина за планскиот документ Стратегија за развој на енергетиката во Република македонија за пе

08.02.2019 12:51:32

 

Ве информираме дека согласно обврските дадени во член 65 став 6 од Законот за животна средина (Службен весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 39/16, 99/18), Министерството за економија отпочна постапка за стратегиска оцена на животната средина за планскиот документ Стратегија за развој на енергетиката во Република Македонија за период до 2040 година. За таа цел, Министерството за економија донесе Одлука за спроведување на стратегиска оцена на животната средина за споменатиот плански документ.Формулар за спроведување на стратегиска оцена
Одлука за спроведување на стратегиска оцена