ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ВРАЌАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПОТВРДИ ЗА РАБОТНИЦИ СО НИСКИ ПРИХОДИ

28.03.2019 15:09:14

 

 Средствата треба да се вратат во Буџет на Република Македонија на следната сметка;

 

Банка на примач: НБРСМ (Народна Банка на Република Северна Македонија)

 

Трезорска сметка   100000000063095

Сметка на корисник  6300100019 630 19

Приходна шифра    725939  00

Цел на дознака 100011554763715-464990-DO враќање на средства по основ на искористени потврди.

 

 

Со оглед на фактот дека средствата се враќаат во Буџет на Република Македонија потребно е да доставите копија од извршената уплата на адреса на Министерство  за економија ул.Јуриј Гагарин бр.15 Скопје, или на E-меил xhevair.kamberi@economy.gov.mk.