ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА ЗА НАПРЕДОКОТ НА СОСТОЈБАТА НА ЕДНАКВИТЕ МОЖНОСТИ ЗА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ - 2019 ГОДИНА

01.04.2019 14:30:06


Годишен извештај >>>