ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА ПРЕМИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ИЗГРАДЕНИ НА ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА Р.С. МАКЕД

11.06.2019 09:59:44


ЈАВЕН ОГЛАС >>>