ИЗМЕНА НА ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА ПРЕМИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ИЗГРАДЕНИ НА ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВ

29.07.2019 15:22:51


ИЗМЕНА >>>