Листа на субвенционирани претпријатија по објавен Јавен повик за директно субвенционирање на микро, мали и средни претпријатија и занаетчии подмерка III. Субвенционирање на трошоци на занаетчии

01.08.2019 13:57:34


Листа >>>