С О О П Ш Т Е Н И Е ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ОЦЕНА НА ТЕХНИЧКАТА СОСТОЈБА НА ВОЗИЛОТО

23.09.2019 11:57:58


Соопштение >>>
Податоци за стручен испит за идентификација >>>
П р и ј а в а за полагање стручен испит за вршење на работите во постапките за идентификација и идентификација и оцена на техничката состојба на возилото >>>