ИЗМЕНА НА ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА ПРЕМИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ИЗГРАДЕНИ НА ЗЕМЈИШТЕ КОЕ НЕ Е ВО СОПСТВЕНОСТ НА Р

25.09.2019 14:35:49


ИЗМЕНА >>>