ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИJA ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНA СУРОВИНA ЈАГЛЕН НА ЛОКАЛИТЕТОТ ЗАБРДО ОПШТИНА НОВАЦИ 3/2019

21.10.2019 12:58:34


Јавен повик >>>