ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИJA ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНA СУРОВИНA МИНЕРАЛНА ВОДА НА ЛОКАЛИТЕТОТ ПРАШНИК ОПШТИНА КАВАДАРЦИ 4/2019

21.10.2019 13:00:38


Јавен повик >>>