ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНA СУРОВИНA– МИНЕРАЛНА ВОДА И ГАС СО НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ С.БРОД И С.БАЧ, ОПШТИНА НОВАЦИ 5/2019

28.10.2019 10:55:27


Јавен повик >>>