ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНA СУРОВИНA– ТЕРМОМИНЕРАЛНА ВОДА НА ЛОКАЛИТЕТОТ “СТРНОВЕЦ“, ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ 6/2019

15.11.2019 11:41:33


Јавен повик >>>