Среднорочна Стратегија за општествена одговорност на Република Северна Македонија 2019-2023, усвоена од Владата на РСМ на 162. седница одржана на 05.11.2019 година

05.02.2020 10:29:05


СТРАТЕГИЈА >>>