ЈАВЕН ПОВИК за поддршка за зголемување на конкурентноста на деловните субјекти од преработувачка индустрија – развој на деловниот субјект, развој на производ и развој на пазар

06.02.2020 09:05:12


ЈАВЕН ПОВИК >>>
У П А Т С Т В О ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ СО ИНДИКАТОРИ НА УСПЕШНОСТ >>>
ОБРАЗЕЦ 1 ПКИП 2020 Б. ИП >>>
И З Ј А В А >>>
ИЗЈАВА ОД БАРАТЕЛОТ ЗА ДОДЕЛЕНА ДРЖАВНА ПОМОШ >>>