Известување

16.03.2020 13:02:30

Во врска со Извадокот од Нацрт записникот од Седумнаесеттата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 12 март 2020 година, Ве известуваме дека Министерство за економија ги номинира следните лица за давање информации во однос на административните прашања во врска со спроведување на препораките и мерките за справување со корона вирусот COVID-19 и тоа: 

1. Александра Спасевска – Раководител на сектор за координација на активностите на министерот e-mail: aleksandra.spasevska@economy.gov.mk, тел:071/351-353

2. Бојана Јосифовска, Соработник- координатор за воспоставување на еднакви можности на жени и мажи, Сектор за управување со човечки ресурси

 e-mail: bojana.josifovska@economy.gov.mk,  тел: 02 3093 -452