ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УКИНУВАЊЕ НА УВОЗНАТА ДАВАЧКА - ЦАРИНСКАТА СТАПКА ЗА ЗАМРЗНАТО СВИНСКО МЕСО И СВИНСКО САЛО ИСЧИСТЕНO OД МЕСO И ЖИВИНСКO САЛO, НЕИСТOПЕНИ ИЛИ ПOИНАКУ ИЗДВOЕНИ, СВЕЖИ

27.05.2020 12:28:05


ОДЛУКА >>>