Список на зградите со вкупна корисна подна површина над 250 m2 со податоци за минималните барања за енергетски карактеристики, кои се во сопственост и се користат од страна на лицата од јавниот сектор

15.01.2021 14:53:15


Список >>>