Одговори на пристигнати прашања по ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА ПРЕМИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

14.09.2021 15:02:08


Четврт сет на одговори >>>
Трет сет на одговори >>>
Втор сет одговори >>>
Одговори >>>