Сектори во министерството

 

Офицер за заштита на лични податоци

1. Георги Трајчев - помошник раководител на сектор за правни работи

e-mail: georgi.trajcev@economy.gov.mk 

Контакт тел. 02/3093-491

 

2. Ненад Стевановски - помлад соработник за информатика

е-маил: nenad.stevanovski@economy.gov.mk 

Контакт тел. 02/3093-435