Министерство за економија

Сектор за управување со човечки ресурси