Министерство за економија

Сектор за индустриска и инвестициска политика и општествена одговорност