Министерство за економија

Сектор за координација на активностите на министерот