Министерство за економија

Сектор за претприемништво и конкурентност на малите и средни претпријатија (МСП)