Министерство за економија

Сектор за меѓународно - трговска соработка