Министерство за економија

Државен секретар

  
Име и презиме
 
Размена Чекиќ-Дуровиќ
Е-пошта
 
Националност
 
Бошњака
Брачна состојба
 
Мажена, мајка на две деца
Образование
 
Економски факултет при универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје
Магистер по економски науки
Јазици
 
Течно читање, пишување и говорење на српско/хрватски и англиски јазик
 
Датум (од – до)
Име на институцијата
Сектор
Работна позиција
 
 
2001-2004
Државен завод за стастистика
Сектор за социјална статистика
Соработник за собирање и процесирање на статистички податоци за демографската, социјалната и економската ситуација во Р.М
 
Датум (од – до)
Име на институцијата
Сектор
Работна позиција
 
 
2004 септември до мај 2016
Министерство за економија
Сектор за енергетика
Советник за електроенергетски систем
Раководител на Одделението за инвестициони проекти во енергетиката
Раководител на Сектор за енергетика
 
Датум (од – до)
Име на институцијата
Сектор
Работна позиција
 
 
мај 2016 година до 30.10.2018
Министерство за економија
Сектор за поттикнување на општествена одговорност
Раководител на сектор
 
Датум (од – до)
Име на институцијата
Сектор
Работна позиција
 
 
30.10.2018 до 28.10.2020
Министерство за економија
Сектор за управување со човечки ресурси
Раководител на сектор
 
 
 
 
 
Организациски способности
 
 
Добри менаџерски способности, добри комуникациски вештини, подготвена за тимска работа, заинтересирана за експертска и професионална надградба, искусна во решавање на проблеми и решавање на конфликти, одговорна, со високо ниво на енергија, сигурна, подготвена да преземе иницијатива;
Работење со тесни рокови во случаи (долги часови / викенди, стресни ситуации)
 Учество на обуки и семинари
 • Обука за слободна трговија, Проект финансиран од ЕУ и управуван од Европската агенција за реконструкција, април 2005 година
 • Обука на тема: Раководење со Проектен Циклус, Центар за институционален развој, март 2006 година
 • Обука на тема: Општа ЕУ обука, организирана од Секретаријатот за европски прашања, април 2006 година
 • Тренинг за подготвување на проекти финансирани од ИПА, спроведен од Еуро Партнер Консалтинг, март 2007 година
 •  Работилница на тема: Либерализација на енергетскиот сектор, Центар за европска преспектива на Р.Словенија во соработка со Амбасадата на В.Британија во Љубљана, ноември 2008 година
 • Семинар на тема: Вовед во управувањето со јавните финансии, спроведен од Министерството за финансии во соработка со Центарот за извонредност во областа на финансиите од Љубљана, Словенија, април 2009 година
 • Семинар на тема: Регионални јавни набавки за Балканот, Светска Банка, јуни 2010 година
 • Обука на тема: “Развивање на управувачките способности на раководни државни службеници”, Агенција за државни службеници на Р.Македонија, март-декември 2010 година
 • Тренинг на тема: Финансиско управување и исплата на проекти финансирани од Светска Банка, Светска Банка, ноември 2010 година
 • Во својство на обучувач ја има спроведено обуката на тема “Вие и Вашиот тим“, Министерство за Информатичко Општество и Администрација, ноември 2011 година
 • Учество на Меѓународна тркалезна маса на тема: Поврзаноста на енергијата и водата во прекуграничните басени во Југоисточна Европа, организирана од Министерството за животна средина, заштита на природата и нуклеарна безбедност на Р.Германија, Советот за регионална соработка, Глобалниот фонд за животна средина (ГЕФ) IWLEARN и Глобалното партнерство за водите на Медитеранот, Сарајево, Босна и Херцеговина, ноември 2013 година
 • Регионална тркалезна маса на тема: "Вода, храна, енергија и животна средина во Југоисточна Европа”, организирана од страна на Советот за регионална соработка, Глобалното партнерство за водите на Медитеранот, Регионалниот центар за животна средина за Централна и Источна Европа во соработка со: Министерството за животна средина, заштита на природата и нуклеарна безбедност на Р.Германија, Економската комисија за нуклеарна безбедност на Обединетите нации за Европа, Глобалниот фонд за животна средина, Загреб, Хрватска декември 2014 година
 • Учество на работилница за изработка на Сопствените национални придонеси за климатските промени (INDCs), организирана од ECRAN - TAIEX Мулти-корисничка програма, Истанбул, Турција, април 2015 година
 • Учество на Семинар "Транснационална економска безбедност", организиран од Џорџ Маршал Европскиот центар за безбедносни студии, март 2016 година Белград, Република Србија
 • Учество на Работилница на тема "Пост-Париз климатски промени: Прашања, решенија и следни чекори", организирана од TACSO P2P, септември 2016 година, Брисел, Белгија
 • Обука за општествена одговорност 24-25.11.2016 година, организирана од КОНЕКТ, Проект финансиран од ЕУ
 • Во организација на Меѓународната организација на трудот во Турин, Италија од 8-12 мај 2017 година учество на курс за следење на обврските на Декларацијата на Меѓународната организација на трудот која се однесува на корпоративното работење на мултинационалните претпријатија, при што се стекна со соодветен сертификат
 • Учество на 25-тиот Форум на ОБСЕ за економски и еколошки прашања, на тема "Зајакнување на економијата и градење на партнерства за безбедност во регионот на ОБСЕ", Прага, Р.Чешка од 6 -8.09.2017 година
 • Учество на експертски состаноци, организирани од Министерството за надворешни работи на Република Македонија во врска со Мерките за градење доверба со Р.Грција во 2017-2018 година
 • Учество на експертски состаноци како член на Интерсекторската работна група за следење на состојбата со квалитетот на амбиентниот воздух и дефинирање на соодветни препораки и мерки кои треба да се преземат за подобрување на квалитетот на воздухот, континуирано во текот на 2017 и 2018 година.
 • Сертификат за финално разгледување на Годишните планови за вработување за 2020 година, доделен од Правоматика на 27.08.2019 година
 • Сертификат за подготвување на функционална анализа и насоки за пополнување на анкетен лист за функционалната анализа, доделен од Правоматика на 28.01.2020 година
 • Сертификат Заедничка рамка на компетенции, доделен од INTERCERT на 15.10.2020 година