Министерство за економија

Државни советници

- Државен советник за управување со човечки ресурси

Фатмире Хоџа

маил: Fatmire.hoxha@economy.gov.mk

тел: 02/3093-462

- Државен советник за економска политика и финансиски прашања

Вјолца Ејупи

маил: Vjollca.ejupi@economy.gov.mk

тел: 02/3093-451

 - Државен советник за евроинтеграции

Ардијана Aбази Рамадани

e-mail: Ardiana@economy.gov.mk

тел: 02/3093-453

 - Државен советник за меѓународна соработка

Билјана Д.Стојановска

маил: Biljana.D.Stojanovska@economy.gov.mk

тел: 02/3093-496

 - Државен советник за внатрешен пазар

Урим Ибраими

маил: Urim.ibraimi@economy.gov.mk

тел: 02/3093-537

 - Државен советник за енергетика

Исмаил Љума

маил: Ismail.luma@economy.gov.mk

тел: 02/3093-430

 -  Државен советник за минерални суровини

Флорент Чиче

e-mail: florent.c@economy.gov.mk  

тел: 02/3093-481

 - Државен советник за индустриска и инвестициска политика и општествена одговорност

Блерим Златку

маил: blerim.zllatku@economy.gov.mk

тел: 02/3093-488

- Државен советник за претприемништво и конкурентност на малите и средни претпријатија

Јумни Адеми    

e-mail: Jumni.Ademi@economy.gov.mk

тел: 02/3093-431