Државни советнции

 

 

Државен советник за индустриска политика, конкурентност и општествена одговорност

Блерим Златку

маил: blerim.zllatku@economy.gov.mk

 

Државен советник за туризам и угостителство

Шовкет Хазари

маил: sovket.hazari@economy.gov.mk

 

 

Државен советник за евро-интеграции и меѓународна соработка

Билјана Д.Стојановска

маил: biljana.d.stojanovska@economy.gov.mk

 

Државен советник за енергетика

Исмаил Љума

маил: ismail.luma@economy.gov.mk

 

Државен советник за минерални суровини

Ејуп Љатифи

маил: ejup.latifi@economy.gov.mk

 

Државен советник за управување со  човечки ресурси и правни работи

Фатмире Хоџа

маил: fatmire.hoxha@economy.gov.mk