Контакт

 

Министерство за економија
адреса: Јуриј Гагарин 15, 1000 Скопје
тел: +389 2 3085 347   

e-mail: info@economy.gov.mk

 

 
 

Име и презиме

Функција/Звање                                 

Телефон

Александра Јањевска-Гиновска       

Асистент на министерот                                                  

02/3093-408

Маја Јованоска                      

Асистент на заменик  министерот                                               

02/3093-400

Марија Цветановиќ                  

Кабинет на државниот секретар                                                

02/3093-404

Ленче Андриевска                    

Технички секретар на државниот секретар                          

02/3093-404

Блерим Златку                   

Државен советник за индустриска и  инвестициска политика  и општествена одговорност                                         

02/3093-488

Билјана Додевска                   

Државен советник за меѓународна соработка                     

02/3093-496

Исмаил Љума                           

Државен советник за енергетика                                                   

02/3093-430

Фатмире Хоџа                    

Државен советник за управување со човечки ресурси                                                     

02/3093-462

Вјолца Ејупи                               

Државен советник за eкономска политика               

и финансиски прашања

02/3093-451

Ардијана Aбази Рамадани     

Државен советник за евроинтеграции                                        

02/3093-453

Урим Ибраими                          

Државен советник за внатрешен пазар                                      

02/3093-537

Флорент Чиче                         

Државен советник за минерални суровини

02/3093-481

Јумни Адеми                                    

Државен советник за претприемништво и  конкурентност на малите и средни претпријатија                            

02/3093-431

Реџеп Адеми                              

раководител на Одделение за стратешко планирање        

02/3093-444

Александра Спасевска           

раководител на Сектор за координација на  активностите на министерот                                                                                          

02/3093-448

Марина Тодоровска                 

помошник раководител на  Сектор за управување со човечки ресурси                                                                             

02/3093-463

Славица Синџироска               

раководител на Сектор за финансиски прашања                  

02/3093-233

Билјана Мицковска                  

раководител на Сектор за правни работи                                  

02/3093-489

Љукман Шакири                     

раководител на Сектор за европска интеграција                   

02/3093-467

Нериман Џеладини                

раководител на Сектор за внатрешен пазар                             

02/3093-512

Илир Шабани                  

раководител на Сектор за меѓународно-трговска соработка     

02/3093-506

Валентина Старделова          

раководител на Сектор за енергетика                                          

02/3093-446

Јетон Кучи                      

раководител на Сектор за минерални суровини                                 

02/3093-438

 

Маја Ќурчиева               

помошник раководител на Сектор за  индустриска и                                                    инвестициска политика  и општествена одговорност                     

02/3093-403

Марина Арсовска      

раководител на Сектор за претприемништво и конкурентност на малите и средни претпријатија (МСП)               

02/3093-439

Беким Хаџиу               

раководител на Сектор за туризам и угостителство                           

02/3093-540

Атдхе Демири            

раководител на Сектор за информатичка и комуникациска технологија                                                                            

02/3093-418

Архива

 

02/3093-526

 

Офицер за заштита на лични податоци

1. Георги Трајчев - помошник раководител на сектор за правни работи

e-mail: georgi.trajcev@economy.gov.mk 

Контакт тел. 02/3093-491

 

2. Ненад Стевановски - помлад соработник за информатика

е-маил: nenad.stevanovski@economy.gov.mk 

Контакт тел. 02/3093-435