Министерство за економија

Органи во состав

УПРАВА ЗА НАМЕНСКО ПРОИЗВОДСТВО

ул.„Михаил Цоков б.б. барака 7
(02) 3211-395
(02) 3227-521

Директор: Коста Начевски

e-mail: kosta.nachevski@economy.gov.mk

 

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер:

Јовица Јастревски

e-mail:  jovica.jastrevski@economy.gov.mk

тел: 077 650 244

-МИСИЈА НА УПРАВАТА ЗА НАМЕНСКО ПРОИЗВОДСТВО

-ЗА НАС 

 

-ЗАКОНИ

Закон за развој, производство и промет на воени стоки

Закон за производство и промет на вооружување и воена опрема

Закон за испитување и жигосување, односно обележување на огненото оружје и муницијата

Решение за формирање на комисија за разгледување на барања за добивање на дозвола за вршење промет на воени стоки

-ПРАВИЛНИЦИ

Правилник за вршење производство и промет на вооружување и воена опрема (,,Сл. весник на РМ,, бр.73/04)

Правилник за формата и содржината на образецот на легитимацијата како и начинот на издавање и одземање на легитимацијата на инспекторите на управата за наменско производство

Правилник за начинот за издавање на дозволата за вршење на извоз-увоз, транзит и  брокерски услуги како и формата и содржината на барањето и дозволата за извоз увоз , транзит и брокерски услуги на вооружување и воена опрема (Службен весник на РМ бр. 137/2014)

Правилник за содржината формата и начинот на водење на  регистарот на издадени дозволи за извоз- увоз, транзит и брокерски услуги и за одбиени барања за добивање дозволи за вооружување и воена опрема(Службен весник на РМ бр. 115/2014)

Правилник за начинот на испитување и жигосување, односно обележување на огнено оружје и муниција и жиговите и знаците на жигосувања, односно обележување. (сл весник бр 73/2011) 

Правилник за формата и содржината на обрасците на потврдите за резултатите од испитувањето, жигосувањето и  обележувањето на огненото оружје и муниција , етикета(бандерола) за обележување на муницијата како и начинот на водење на регистрите за испитување и  жигосување,  односно обележување на огненото оружје и муниција. (сл весник бр 73/2011)

Правилник за формата и содржината на барањето за издавање потврда за краен корисник, како и формата и содржината на образецот на потврдата за краен kорисник и на меѓународниот сертификат за увоз

 

-ДЕЛОВНИК ЗА РАБОТА 

Деловник за работа на комисијата за разгледување на барања за добивање на дозвола за вршење на извоз- увоз, транзит, брокерски услуги и офсет

  

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗСПИЈК ЗА 2021 ГОДИНА