Министерство за економија

Органи во состав

УПРАВА ЗА НАМЕНСКО ПРОИЗВОДСТВО

ул.„Михаил Цоков б.б. барака 7
(02) 3211-395
(02) 3227-521

Директор: Емил Димитровски

КРАТКА БИОГРАФИЈА >>> 

 

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер:

Владо Стојанов

e-mail: vlado.stojanov@economy.gov.mk 

тел: 075 462 058

-МИСИЈА НА УПРАВАТА ЗА НАМЕНСКО ПРОИЗВОДСТВО

-ЗА НАС 

 

-ЗАКОНИ

Закон за развој, производство и промет на воени стоки

Ligj i zhvillimit, i prodhimit dhe i qarkullimit të mallrave ushtarake

Закон за производство и промет на вооружување и воена опрема

Закон за испитување и жигосување, односно обележување на огненото оружје и муницијата

 

-ПРАВИЛНИЦИ

Правилник за вршење производство и промет на вооружување и воена опрема (,,Сл. весник на РМ,, бр.73/04)

Правилник  за формата и содржината на  образецот на службената легитимацијаи начинот наиздавање и одземање на легитимацијата на инспекторите на  Управата за наменско производство Службен весник на РМ, бр. 38 од 24.02.2014 година

Правилник за начинот за издавање на дозволата за вршење на извоз-увоз, транзит и  брокерски услуги како и формата и содржината на барањето и дозволата за извоз увоз , транзит и брокерски услуги на вооружување и воена опрема (Службен весник на РМ бр. 137/2014)

Правилник за содржината формата и начинот на водење на  регистарот на издадени дозволи за извоз- увоз, транзит и брокерски услуги и за одбиени барања за добивање дозволи за вооружување и воена опрема(Службен весник на РМ бр. 115/2014)

Правилник за начинот на испитување и жигосување, односно обележување на огнено оружје и муниција и жиговите и знаците на жигосувања, односно обележување. (сл весник бр 73/2011) 

Правилник за формата и содржината на обрасците на потврдите за резултатите од испитувањето, жигосувањето и  обележувањето на огненото оружје и муниција , етикета(бандерола) за обележување на муницијата како и начинот на водење на регистрите за испитување и  жигосување,  односно обележување на огненото оружје и муниција. (сл весник бр 73/2011)

 

-ДЕЛОВНИК ЗА РАБОТА 

Деловник за работа на комисијата за разгледување на барања за добивање на дозвола за вршење на извоз- увоз, транзит, брокерски услуги и офсет

  

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗСПИЈК ЗА 2021 ГОДИНА