Јавно приватно партнерство

 

Овластено лице за водење на Регистарот за доделени договори за Јавно приватно партнерство –ЈПП

Рената Костовска – самостоен референт 

email: Renata.kostovska@economy.gov.mk 

Kонтакт тел.

02 /3093 - 440,  076-446-012

 

 

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

   - ЗАКОН ЗА  КОНЦЕСИИ И ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО - Работна неофицијална верзија на пречистен текст

   Закон за концесии и ЈПП

 Закон за концесии и ЈПП - Службен весник на РМ, бр. 144 од 30.09.2014 година

  - Закон за дополнување на законот за концесии и јавно приватно партнерство - Сл. Весник на Р. Македонија, бр. 215 од 07.12.2015 година

 Закон за дополнување на законот за концесии и јавно приватно партнерство - Сл. Весник на Р. Македонија, бр. 33 од 05.03.2015 година

 - Закон за дополнување на законот за концесии и јавно приватно партнерство  - Сл. Весник на Р. Македонија, бр. 104 од 24.06.2015 година 

 Уредба за огласот за доделување на ЈПП на трети страни

- Уредба за огласот на ЈПП како коцесија

- Уредба за физибилити студијата

- Уредба за содржината на договорот

 - Уредба за регистерот и образецот

 Уредба за извештајот 

 - Правилник за начинот на користење на електронскиот систем за електронска аукција 

 

ОБРАЗЦИ

 Образец 1

 Образец 2

 - Образец 3

 - Образец 4

 

РЕГИСТАР НА ДОДЕЛЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЈПП

 - Регистар на доделени договори за ЈПП

-ЗАЈАКНУВАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНАТА РАМКА И ПОЛИТИКИТЕ ЗА ЈПП (P169110) 

-ИЗВРШНО РЕЗИМЕ НА ОСНОВНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ТЕКОВНАТА РАМКА ЗА ЈАВНО-ПРИВАТНИ ПАРТНЕРСТВА (ЈПП) ЗА МЕДИУМИТЕ, НЕВЛАДИНИОТ СЕКТОР, ПРИВАТНИОТ СЕКТОР И ЗА ПОШИРОКАТА ЈАВНОСТ

-CoST approach in PPPs 

-Работилница за улогата на медиумите, стопанските комори, бизнис здруженијата и граѓанските организации во информирање на јавноста за Јавно-Приватни Партнерства и следење на нивната реализација

-Зајакнување на регулаторната рамка и јавните политики за ЈПП (Јавно приватно партнерство) и концесии во Република Северна Македонија

 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ОД ОБУКИ

Презентации од тренинг обуки организирани од Министерството за економија во соработка со Светска Банка, во рамките на процесот на изработка на нов Закон за јавно приватно партнерство. 

Обуките се со цел запознавање со процесот на изготвување на проекти за ЈПП, односно за процесите на проценка и фазите на имплементација, преку презентација на прирачници/упатства за ЈПП за вработени во јавниот сектор, како и обука наменета за медиумите и граѓанскиот сектор.

Презентација 1

Обука за медиуми и граѓански сектор 

Презентација 2

Упатства за подготовка и имплементација на проекти за ЈПП 

Презентација 3

Економска евалуација, Проценка на вредност, Преглед на финансирање на проект, Предложени ЈПП инструменти 

Презентација 4

Преглед на фискални обврски и проценка на непредвидени обврски

- Дел 1

- Дел 2

- Дел 3  

Презентација 5

Јавно приватно партнерство од фискална перпектива, извори на фискален ризик и модел за проценка на фискален ризик на ЈПП.

ботилница за улогата на медиумите, стопанските комори, бизнис здруженијата и граѓанските организации во информирање на јавноста за Јавно-Приватни Партнерства и следење на нивната реализација